C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

  

YOUR EUROPE

 

 

 

Curs formare antrenori doi ani
   
  

  
Antrenorii care au absolvit cursul de formare cu durata de un an organizat de federatiile sportive de specialitate se pot reînmatricula la Cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor în vederea continuării studiilor şi obţinerii Certificatului de calificare profesionala, Suplimentul descriptiv al certificatului si situatia scolara.
Reînmatricularea cursantilor si antrenorilor in anul I sau anul al-II-lea se face in functie de actele de studii depuse astfel:

I. Reînmatricularea in anul I – Semestrul I se face la cerere de catre antrenorii care indiferent de categoria detinuta, vor prezenta un dosar cu urmatoarele acte in perioada 02 august - 29 octombrie 2021
1.Copie xerox însoțită de originalul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței de terminare a liceului;
2. Certificatul de nastere in original si copie xerox;
3. Carnetul de antrenor in original si copie xerox;
4. Cerere pentru reînmatriculare aprobata de Federatia Sportiva Nationala de specialitate.
5. Dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă.


II.(a) Reînmatricularea in anul al-II-lea – Semestrul I se face la cerere de catre antrenorii care indiferent de categoria de antrenor detinuta vor prezenta un dosar cu urmatoarele acte in perioada 02 august - 29 octombrie 2021:
1.Copie xerox însoțită de originalul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței de terminare a liceului;
2. Certificatul de nastere in original si copie xerox;
3. Carnetul de antrenor in original si copie xerox;
4. Cerere pentru reînmatriculare aprobata de federatia sportiva nationala de specialitate;
5. Dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este apt pentru efort fizic, eliberată de o policlinică competentă;
6. Adeverinta de la Federatia Romana de Specialitate cu notele de la cursul de calificare cu durata de un an la urmatoarele materii de studiu:


1. Teoria si metodica antrenamentului sportiv
2. Pedagogia sportului
3. Anatomie
4. Biomecanica
5. Fizioligia sportului
6. Igiena sportului
7. Masaj sportiv
8. Practica in sectiile sportive
In cursul anului al-II-lea urmeaza sa sustina si examenele de diferenta din anul I la Istoria sportului, Doping, Pregatirea sportivilor, Specializare - Pregatirea sportivilor pentru competitii si Coordonarea activitatii sportivilor pe timpul desfasurarii competitiilor.

Antrenorii reinmatriculati in anul I – sem.I, sau anul II – sem.I vor urma cursurile la cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor in conformitate cu Progamul de activitati al C.N.F.P.A. pentru anul 2021.

Taxa de reînmatriculare este de 300 RON

Antrenorii reînmatriculaţi la cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor vor respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare al cursului de formare antrenori cu durata de doi ani şi alte dispoziţii legale în vigoare care reglementează formarea antrenorilor în România.
Antrenorii reînmatriculaţi dupa absolvirea cursului de formare antrenori cu durata de doi ani vor primi certificatul de calificare profesionala, suplimentul descriptiv insotit de o situatie scolara (supliment descriptiv 2) şi li se vor recunoaşte examenele de promovare în categoria de antrenor obţinute anterior.

 

 
   
  

  
PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI AL CURSULUI DE FORMARE CU DURATA DE 2 ANI PENTRU CALIFICAREA DE ANTRENOR ÎN ANUL 2021

ANUL II Semestrul II - SERIA 1
18 IANUARIE – 22 IANUARIE 2021 - PERIOADA DE RECUPERARI SI RESTANTE
25 IANUARIE – 12 FEBRUARIE 2021 – CURSURI INTENSIVE
15 FEBRUARIE – 21 FEBRUARIE 2021 – EXAMEN DE ABSOLVIRE

ANUL I Semestrul II - SERIA 1
01 MARTIE – 05 MARTIE 2021 - PERIOADA DE RECUPERARI SI RESTANTE
08 MARTIE – 26 MARTIE 2021 – CURSURI INTENSIVE
29 MARTIE – 03 SEPTEMBRIE 2021 - PRACTICA - S.O. ANTRENORI

ANUL I Semestrul II - SERIA 2
29 MARTIE – 02 APRILIE 2021 - PERIOADA DE RECUPERARI SI RESTANTE
05 APRILIE - 23 APRILIE 2021 – CURSURI INTENSIVE
26 APRILIE - 12 NOIEMBRIE 2021 – PRACTICA - S.O. ANTRENORI

REÎNMATRICULARE CURSANŢI ŞI ANTRENORI
Depunerea dosarelor:
02 AUGUST - 29 OCTOMBRIE 2021

ANUL II Semestrul I - SERIA 1
30 AUGUST – 03 SEPTEMBRIE 2021 - PERIOADA DE RECUPERARI SI RESTANTE
06 SEPTEMBRIE - 24 SEPTEMBRIE 2021 – CURSURI INTENSIVE
27 SEPTEMBRIE 2021 – 31 IANUARIE 2022 – PRACTICA - S.O. ANTRENORI

ANUL II Semestrul I - SERIA 2
08 NOIEMBRIE – 12 NOIEMBRIE 2021 - PERIOADA DE RECUPERARI SI RESTANTE
15 NOIEMBRIE 2021 - 03 DECEMBRIE 2021 – CURSURI INTENSIVE
06 DECEMBRIE 2021 – 25 FEBRUARIE 2022 – PRACTICA - S.O. ANTRENORI

ADMITERE 2021
Depunerea dosarelor:
02 AUGUST - 24 SEPTEMBRIE 2021
Examen de admitere:
- 28 SEPTEMBRIE 2021 - proba de aptitudini;
- 29 SEPTEMBRIE 2021 - test grilă la biologie

ANUL I Semestrul I Seria 1
04-22 OCTOMBRIE 2021 - CURSURI INTENSIVE
25 OCTOMBRIE 2021 - 01 APRILIE 2022 - PRACTICA - S.O. ANTRENORI


SESIUNE SPECIALA DE ADMITERE LA SOLICITAREA F.S.N.
Depunerea dosarelor:
01-19 NOIEMBRIE 2021
Examen de admitere:
- 23 NOIEMBRIE 2021 - proba de aptitudini
- 24 NOIEMBRIE 2021 - test grila la biologie

ANUL I Semestrul I Seria 2
29 NOIEMBRIE 2021 - 17 DECEMBRIE 2021 - CURSURI INTENSIVE
20 DECEMBRIE 2021 - 25 MARTIE 2022 - PRACTICA - S.O. ANTRENORI

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE LA CURSUL DE FORMARE CU DURATA DE 2 ANI (1080 ORE) PENTRU CALIFICAREA DE ANTRENOR ÎN ANUL 2021

Inscrierile şi depunerea dosarelor: 02 august - 24 septembrie 2021.
Loc de desfăşurare: - sediul CNFPA, B-dul Basarabia, nr.37-39, sector 2, Bucureşti.

Condiţii de inscriere :
• varsta minimă 18 ani;
• absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat;
• categoria I de clasificare sportiva la sporturile individuale si categoria I sau II de clasificare sportivă la jocurile sportive;
• instructori sportivi in situaţia in care candidatul nu posedă categoria de clasificare sportivă menţionată;
• candidaţii care au obţinut locurile I - VI la Jocurile Olimpice şi locurile I - III la Campionatele Europene şi Mondiale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi nu susţin examen de admitere.

Pentru inscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti, un dosar care va cuprinde următoarele documente:
• cerere de inscriere tip avizată de Federaţia Sportivă Nationala;
• adeverinta in original de la Federatia Sportiva Nationala din care sa reiasa categoria de clasificare sportiva;
• adeverinta in original de la Federatia Sportiva Nationala din care sa reiasa rezultatele cerute la conditiile de inscriere pentru candidatii care nu sustin examen de admitere;
• carnet de instructor sportiv cu viză anuală la zi şi copie xerox a acestuia (pentru candidaţii care nu au categorie de clasificare sportivă), sau certificat de competenţe profesionale, nivel 4 şi copie xerox a acestuia eliberat de liceele cu profil sportiv;
• fotocopie şi original după certificatul de naştere;
• fotocopie si original după C.I. sau B.I;
• fotocopie însoțită de originalul diplomei de bacalaureat sau a adeverinței de absolvire a liceuluui;
• dovadă medicală (adeverinţă) care atestă că este clinic sanatos;
• dosar plic.

Taxa de inscriere este de 200 lei.


Locurile pentru fiecare disciplină sportivă pentru care se susţine examenul de admitere vor fi afişate la sediul C.N.F.P.A. inaintea datelor de incepere a inscrierilor.
Locurile rămase neocupate prin concurs pe fiecare disciplină sportivă vor fi repartizate celorlalte specializări in ordinea mediilor obţinute de candidaţi la admitere.
Candidaţii care au obţinut locurile I - VI la Jocurile Olimpice şi locurile I - III la Campionatele Europene şi Mondiale de seniori, tineret, juniori şi cadeţi nu susţin examen de admitere, fiind înscrişi la cursul de formare cu durata de doi ani pentru calificarea antrenor peste cifra de şcolarizare aprobată fiecărei discipline sportive pentru anul în curs.
Concursul de admitere constă in susţinerea următoarelor probe :
- proba de aptitudini – test de evaluare a capacităţii de comunicare in cadrul ramurii de sport in care se va specializa,proba eliminatorie, nota de promovare fiind 7 ;
- examen de biologie (test grilă), nota de promovare fiind 5.
Evaluarea cunoştinţelor candidaţilor se va face cu note de la 1 la 10. Nota finală rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe.
Media generală de promovare este de minimum 6.
Candidaţii care obţin medii generale egale cu cea a ultimului admis, vor fi declaraţi admişi.
Contestaţiile cu privire la acordarea notelor, se depun la secretariatul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor in termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor şi se rezolvă pe parcursul următoarei zile de la data depunerii de către comisia de contestaţii.
Comisia de examen, aprobată de C.N.F.P.A, in componenţa căreia va fi un preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membrii, răspunde de organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere .
Probele de examen:
1. Proba de aptitudini - data desfăşurării 28 septembrie 2021

Cuprinde probe practice (teste specifice) şi baremurile de apreciere elaborate de către federaţiile de specialitate.
Probele vor fi diferenţiate in funcţie de cerintele federatiilor sportive nationale.
Tematica probelor de concurs, probele de aptitudini vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor de Federatiile Sportive Nationle.
La ramurile de sport unde se vor aplica mai multe teste in cadrul examenului, nota finală se calculează prin media aritmetică a notelor obţinute de candidat.
2. Test grila - Biologie - data desfăşurării : 29 septembrie 2021

Tematică:
1. Celula.
2. Ţesuturile.
3. Organele şi sistemele.
4. Sensibilitatea. Sistemul nervos.
5. Analizatorii:
• Cutanat, vizual, acustico-vestibular;
• Kinestezic, olfactiv, gustativ.
6. Sistemul endocrin.
7. Sistemul osos şi sistemul muscular.
8. Sistemul digestiv. Digestia şi absorbţia.
9. Sistemul cardio-vascular :
• Circulaţia - inima;
• Sistemul vascular. Circulatia.
10. Sistemul respirator. Respiraţia.
11. Sistemul excretor. Excreţia.
12. Sistemul reproducător. Reproducerea.
13. Reglarea funcţiilor organismului (reglarea funcţiilor sistemelor: nervos, endocrin, digestiv, respirator, circulator, excretor, osos, muscular, reproducator).

Bibliografia indicata:
Biologie – Manual pentru clasa a XI-a.
Culegere de teste grila la anatomie, Editura Dio Universitaria Craiova, 2019, Sef de lucrari UMF Carol Davila, Medic Primar Medicina Sportiva Adela Apostol.

 

 
   
  

  CERERE TIP EXAMEN ABSOLVIRE CURS DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE 2 ANI Cerere tip examen absolvire curs de formare antrenori cu durata de 2 ani.doc

  CERERE TIP PENTRU REINMATRICULARE ANTRENORI LA CURSUL DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE 2 ANI Cerere tip pentru reinmatriculare antrenori la cursul de formare antrenori cu durata de 2 ani.doc

  CERERE TIP PENTRU REINMATRICULARE CURSANTI LA CURSUL DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE 2 ANI Cerere tip pentru reinmatriculare cursanti la cursul de formare antrenori cu durata de 2 ani.doc

  CERERE TIP PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE ADMITERE LA CURSUL DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE 2 ANI Cerere tip pentru inscrierea la examenul de admitere la cursul de formare antrenori cu durata de 2 ani.doc

  ORAR ANUL I SEMESTRUL I - 2021 - SERIA II Orar anul I semestrul I - 2021 - Seria II.pdf

  NIVELUL TAXELOR SI TARIFELOR ÎN ANUL 2021 NIVELUL TAXELOR SI TARIFELOR ÎN ANUL 2021.pdf

  COPERTA PROIECT COPERTA PROIECT-februarie 2019.doc

  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CURSULUI DE FORMARE ANTRENORI CU DURATA DE 2 ANI REGULAMENT CNFPA CURS 2 ANI.pdf

Atentie !!!
Pentru a putea vizualiza aceste cataloage, aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

 

  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Cursuri Calificari

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Recunoastere titluri

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   2072270