C.N.F.P.A. MEMBRU CATEGORIA

  

CNFPA MEMBRU ENSSEE

  

YOUR EUROPE

 

 

 

Promovare Antrenori
   

INSTRUCTIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE A ANTRENORILOR INTR-UN NIVEL SUPERIOR IN ANUL 2021  

  

  

1. În conformitate cu H.G. nr. 343/30.03.2011 clasificarea antrenorilor pe niveluri se face astfel:
a. Antrenor asistent;
b. Antrenor;
c. Antrenor senior;
d. Antrenor maestru.
2. Calificarea de antrenor de nivel asistent se obţine în condiţiile prevăzute de H.G. nr. 343/30.03.2011.
3. Promovarea antrenorilor la un nivel superior se face la cererea persoanei interesate, adresată federaţiilor sportive naţionale, cu respectarea criteriilor prevăzute pentru fiecare nivel de antrenor. Centrul Naţional de Formare si Perfecţionare a Antrenorilor, unitate în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, organizează examenele de promovare în nivelurile superioare de clasificare a antrenorilor, în colaborare cu federaţiile sportive naţionale.
4. Federaţiile sportive naţionale înregistrează cererile, întocmesc dosarul candidatului pe baza actelor doveditoare, verifică realitatea acestora şi întrunirea condiţiilor legale. În termen de maximum 3 zile lucrătoare federaţiile sportive naţionale avizează şi transmit C.N.F.P.A dosarul candidatului.
5. De la data înregistrării dosarului la C.N.F.P.A candidatul are obligaţia achitării către acesta a taxelor aferente examinării. În lipsa dovezii plăţii candidatul nu este admis în examenul de promovare.
6. Categoria de antrenor se acordă prin promovare antrenorului asistent care, după minimum un an de activitate desfăşurată în acest nivel, a fost declarat reuşit la examenul de promovare prin evaluarea competenţelor aferente acestui nivel;
7. Categoria de antrenor senior se acordă prin promovare antrenorului care, după minimum 4 ani de activitate desfăşurată în acest nivel, a fost declarat reuşit la examenul de promovare prin evaluarea competenţelor aferente acestui nivel;
8. Categoria de antrenor maestru se acordă prin promovare antrenorului senior care, după minimum 5 ani de activitate desfăşurată în acest nivel, a fost declarat reuşit la examenul de promovare prin evaluarea competenţelor aferente acestui nivel;
9. Categoria de antrenor senior se mai poate acorda prin promovare absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare în aceeaşi ramură de sport în care s-a specializat în timpul studiilor universitare, dar care are minimum 2 ani de activitate desfăşurată la nivelul de antrenor în această ramură de sport şi a fost declarat reuşit la examenul de promovare prin evaluarea competenţelor aferente acestui nivel;
10. Antrenorul din nivelele de antrenor şi antrenor senior cu rezultate deosebite la nivel internaţional în activitatea sportivă poate beneficia o singură dată, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim pentru prezentarea la examenele de promovare, dacă a pregătit cel puţin 2 ani sportivi - pentru sporturile individuale - şi cel puţin un an o echipă - pentru jocurile sportive de echipă - care au obţinut următoarele performanţe sportive:
a. locurile I - VIII la Jocurile Olimpice;
b. locurile I - VI la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene de seniori;
c. locurile I - III la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene de cadeţi, juniori, tineret;
d. locurile I - III la Cupe Mondiale şi Cupe Europene de seniori, cadeţi, juniori, tineret.
11. Se consideră vechime în ocupaţia de antrenor perioada de activitate în specialitate efectuată în:
a. structurile sportive recunoscute în condiţiile legii;
b. alte organizaţii sportive naţionale şi internaţionale.
12. În conformitate cu H.G. nr.343/30.03.2011 privind Statutul antrenorului, recunoaşterea şi echivalarea categoriilor de antrenor, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 255/2003, cu nivelurile de antrenor se fac astfel:
a.categoria a V-a se echivalează cu nivelul de antrenor asistent;
b. categoria a IV-a şi categoria a III-a se echivalează cu nivelul de antrenor;
c. categoria a II-a se echivalează cu nivelul de antrenor senior;
d. categoria I se echivalează cu nivelul de antrenor maestru.
13. Prevederile anterioare se respectă integral şi la stabilirea vechimii în activitate în vederea promovării.
14. Înscrierea antrenorilor la examenul de promovare la un nivel superior se face pe baza dosarului completat la Federaţia Sportivă Naţională pe ramura de sport care-l va transmite după verificare şi avizare Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucureşti.
15. Dosarul de înscriere va cuprinde:
a. cerere tip adresată Federatiei Sportive Nationale de specialitate (cererea tip se ridică de la sediul C.N.F.P.A., poate fi solicitată prin fax sau poate fi descărcată electronic de pe site-ul www.cnfpa-sna.ro);
b. evaluarea şi aprecierea activităţii antrenorului efectuate, în conformitate cu reglementările interne şi legislaţia în vigoare, de către structura sportivă în care îşi desfăşoară activitatea;
c. fotocopie după certificatul de perfecţionare profesională sau confirmarea scrisă (adeverinţă) a promovării unui curs de perfecţionare, specific nivelului din care face parte, organizat de C.N.F.P.A. în colaborare cu Federaţiile Sportive Naţionale;
d. lucrare metodico-ştiinţifică realizată de candidat şi avizată de Federaţia Sportivă Naţională (Federaţia Sportivă Naţională stabileşte tematica şi criteriile de elaborare a lucrărilor metodico-ştiinţifice, diferenţiat, în funcţie de nivelul căreia i se adresează);
e. fotocopie şi original după carnetul de antrenor, cu viză anuală la zi;
f. fotocopie şi original după certificatul de naştere;
g. fotocopie şi original după C.I. sau B.I.;
h. fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
i. dovada ȋntrunirii condițiilor de vechime ȋn activitatea de antrenor necesară promovării;
j. adeverinţă eliberată de structura/organizaţia sportivă recunoscută în condiţiile legii din care să reiasă minimum 2 ani de activitate desfăşurată la nivelul de antrenor în ramura de sport pentru absolvenţii studiilor de masterat cu specializarea/aprofundarea în aceeaşi ramură de sport în care s-au specializat în timpul studiilor universitare (în vederea înscrierii la examenul pentru promovarea la nivelul de Antrenor senior).

16. Examinarea candidaţilor se realizează de către comisia de examinare stabilită pe baza dispoziţiei directorului C.N.F.P.A., din care nu pot face parte soţul, rudele până la gradul 4 a candidaţilor sau alte persoane care ar putea fi în conflict de interese.

17. Locul de desfăşurare al examenului de promovare:
• Sediul C.N.F.P.A., B-dul Basarabia, nr.37-39, sector 2, Bucureşti pentru susținerea lucrării scrise la teoria și metodica antrenamentului sportiv în ramura de sport cât și pentru susținerea lucrării metodico-științifice în ramura de sport.

18. Grupele de specializari si datele de inscriere si sustinere a examenelor:

SESIUNEA I
Grupele de specializări , datele de inscriere și susținerea examenelor de promovare a antrenorilor intr-un nivel superior:

GRUPA I:
Înscrieri 01.03.2021-12.03.2021
Examen 17.03.2021
Baschet, Handbal, Volei, Hochei pe gheața, Hochei pe iarbă, Polo, Rugby, Fotbal, Fotbal-Tenis CAJ;

GRUPA a II-a:
Înscrieri 15.03.2021-26.03.2021
Examen 31.03.2021
Atletism, Tir sportiv, Tir cu arcul, Canotaj, Kaiac-Canoe, Natație si pentatlon modern, Scrima, Patinaj, Schi-biatlon, Bob-sanie, Culturism și fitness, Gimnastică, Gimnastică ritmică, Haltere, Lupte, Box, Alpinism - Escaladă, Dans sportiv;

GRUPA a III-a:
Înscrieri 29.03.2021-09.04.2021
Examen 14.04.2021
Taekwondo WTF, Taekwondo ITF, Arte marţiale, Arte marţiale de contact, Karate, Karate Tradiţional, Judo, Karate WUKF, Karate Kiokushinkai-IKO 2, Aikido, Kempo, Vovinam viet-vo-dao, Sambo, Popice, Bowling, Tenis, Tenis de masă, Ciclism, Chanbara, Triatlon, Aeronautică, Oină, Baseball şi Softball, Badminton, Orientare, Ecvestră, Automobilism sportiv, Şah, Modelism, Yachting, Radioamatorism, Bridge, Go, Scrabble, Golf, Motociclism, Snooker, Biliard-Pool, Pescuit sportiv, Sport columbofil, Powerlifting, Karting, Pangration Athlima, Wushu Kungfu;

SESIUNEA A II-A
Inscrieri: 08-19.11.2021 pentru toate specializarile.
Data desfasurarii examenului 24.11.2021 pentru pentru prima grupă de specializare: Baschet, Hochei pe gheata, Rugby, Fotbal, Volei, Taekwondo WTF, Taekwondo ITF, Arte marţiale, Arte marţiale de contact, Karate, Karate Tradiţional, Judo, Karate WUKF, Karate Kiokushinkai-IKO 2, Aikido, Kempo, Vovinam viet-vo-dao, Sambo, Popice, Bowling, Tenis, Tenis de masă, Ciclism, Chanbara, Triatlon, Aeronautică, Oină, Baseball şi Softball, Badminton, Orientare, Ecvestră, Automobilism sportiv, Şah, Modelism, Yachting, Radioamatorism, Bridge, Go, Scrabble, Golf, Motociclism, Snooker, Biliard-Pool, Pescuit sportiv, Sport columbofil, Powerlifting, Karting, Pangration Athlima, Wushu Kungfu .
Data desfasurarii examenului 08.12.2021 pentru a doua grupă de specializare: Handbal, Hochei pe iarbă, Polo, Fotbal - Tenis CAJ, Atletism, Tir sportiv, Tir cu arcul, Canotaj, Kaiac-Canoe, Nataţie şi pentatlon modern, Scrimă, Patinaj, Schi-biatlon, Bob-sanie, Culturism şi fitness, Gimnastică, Gimnastică ritmică, Haltere, Lupte, Box, Alpinism - Escaladă, Dans sportiv .


19. Probele de examen pentru fiecare nivel de Antrenor, Antrenor Senior şi Antrenor Maestru sunt:
a. Lucrarea scrisă la Teoria şi metodica antrenamentului sportiv în ramura de sport;
b. Susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în ramura de sport;

20. Sistemul de apreciere: Notele se acordă de la 1 la 10.
• Pentru lucrarea scrisă la Teoria şi metodica antrenamentului sportiv în ramura de sport nota de promovare este 5.
• Pentru susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice nota de promovare este 7.

Media generală pentru promovarea la un nivel superior rezultă din media aritmetică a notelor obţinute la lucrarea scrisă la teoria şi metodica antrenamentului sportiv în ramura de sport şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice în ramura de sport, media generală minimă de promovare este 6.

TEMATICA PENTRU EXAMENUL SCRIS LA TEORIA ŞI METODICA ANTRENAMENTULUI SPORTIV ÎN RAMURA DE SPORT
1. Baza pregătirii sportive.
2. Principiile pregătirii sportive.
3. Etapele dezvoltării sportive.
4. Pregătirea pentru antrenamentul sportiv.
5. Mijloacele antrenamentului sportiv.
6. Variabilele pregătirii sportive.
7. Odihna şi refacerea, antrenament excesiv şi antrenament insuficient în sportul de performanţă.
8. Planificarea antrenamentului sportiv.
9. Ciclurile pregătirii sportive.
10.Programul anual de pregătire în sportul de performanţă.
11.Planificarea pe termen lung şi identificarea talentelor pentru activitatea sportivă.
12.Forma sportivă şi atingerea vârfului de formă la competiţii.
13.Teoria şi metodica dezvoltării calităţilor motrice în sportul de performanţă.
14.Sporturile individuale şi sporturile de echipă: jocul şi antrenorul.
15.Caracteristicile efortului sportiv şi necesarul de energie în efort.
16.Informatica şi gestiunea antrenamentului în sport.
17.Antrenamentul mental în sportul de performanţă.
18.Dieta sportivă, principiile nutritive şi suplimentele nutritive în sportul de performanţă.
19.Dopajul în sport, prevenire şi combatere.
20.Tendinţe manifeste pe plan mondial privind antrenamentul şi participarea în competiţii a sportivilor.

BIBLIOGRAFIE:
1. ACHIM, ŞTEFAN, Planificarea în pregătirea sportivă, Editura Renaissance, Bucureşti, 2005.
2. BOMPA, TUDOR, Dezvoltarea calităţilor biomotrice, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2001.
3. BOMPA, TUDOR, Teoria şi metodologia antrenamentului sportiv, Editura Tana, Bucureşti, 2006.
4. BOMPA, TUDOR, MICHAEL, CARRERA, Periodizarea antrenamentului sportiv, Editura Tana, Bucureşti, 2006.
5. BOMPA, TUDOR, Performanţa în jocurile sportive, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2003.
6. BOMPA, TUDOR, Totul despre pregătirea tinerilor campioni, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2003.
7. MURARU, ANTON, Ghidul Antrenorului I şi II, Editura Proxima, Bucureşti, 2004.
8. MURARU, ANTON, Ghidul Antrenorului III, C.N.F.P.A-S.N.A., Bucureşti, 2005.
9. MURARU, ANTON, Ghidul Antrenorului IV, Editura Proxima, Bucureşti, 2005.
10.MURARU, ANTON, Ghidul Antrenorului V, Editura Tana, Bucureşti, 2006.

 

 
   
  

  COPERTA PROIECT COPERTA PROIECT .doc

  Program examene de promovare 07 si 09 iulie 2020 Program examene de promovare 07 si 09 iulie 2020.pdf

  CERERE ELIBERARE CARNET ANTRENOR Cerere eliberare carnet antrenor.doc

  STATUTUL ANTRENORULUI STATUTUL ANTRENORULUI 2011.pdf

  CERERE TIP PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE PROMOVARE INTR-UN NIVEL SUPERIOR Cerere tip pentru inscrierea la examenul de promovare intr-un nivel superior .doc

Atentie !!!
Pentru a putea vizualiza aceste cataloage, aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader.

 

  

       
 

  Prima pagina

  Despre noi

  Conducere

  Activitate

  Curs formare antrenori doi ani

  Cursuri Calificari

  Promovare Antrenori

  Curs formare antrenori un an

  Recunoastere titluri

  Subcomitet sectorial sport

  Evidenta antrenori

  Publicatii

  Noutati

  Anunturi

  Contact

   
VIZITE:   2076354